affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Proběhne další vápnění přehrady

V období po 21. únoru 2008 v závislosti na klimatických podmínkách bude provedeno letecké ošetření obnažených sedimentů dna Brněnské údolní nádrže, které navazuje na podzimní úspěšnou aplikaci. Na BrrnoInfo už brzy najdete fotky z této akce.

Jedná se o pilotní aplikaci dolomitického vápenného hydrátu na sedimenty vodní nádrže se zabezpečením podrobného monitoringu změn kvality sedimentů i vodního prostředí. Výsledky aplikace mají dokumentovat efekt urychlení přirozené mineralizace sedimentů dna Brněnské údolní nádrže, redukce živin obsažených v sedimentech s cílem omezit jejich využití sinicemi a řasami v následující sezóně, redukce počtu bakteriálních spór sinic přezimujících v těchto sedimentech s cílem zlepšení hygienických podmínek na nádrži.

 

 

 

Aplikace je prováděna v rámci projektu opatření na vodní nádrži Brno a v jejím povodí a vychází ze závěrů všech dílčích etap projektu „Čisté povodí Svratky“, zejména v současnosti dokončované „Studie proveditelnosti k realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži“. Aplikaci vápenného hydrátu doporučil „řídící výbor projektu“ státnímu podniku Povodí Moravy jako správci nádrže a to s ohledem na sníženou hladinu v nádrži v zimním období v rámci mimořádné manipulace (oprava stavidel bezpečnostního přelivu).

 

 

 

Na obnažené sedimenty bude aplikováno celkem 48 tun dolomitického vápenného hydrátu v ploše téměř 120 ha – tzn. 400 kg/ha. Tato dávka byla doporučena pro jarní aplikaci konziliem limnologických expertů ČR na podzim loňského roku (podzimní aplikace provedená v termínu 21. - 23. listopadu 2007 představovala koncentraci 200 kg/ha, celkem bylo letecky aplikováno 24 tun dolomitického vápenného hydrátu).

 

 

 

Aplikace dolomitického vápenného hydrátu bude provedena v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro aplikaci ze dne 6. 11. 2007 při splnění všech podmínek účastníků řízení včetně orgánů ochrany přírody. Před aplikací bude v součinnosti s Městskou policií vyrozuměna široká veřejnost sdělovacími prostředky, dále osazením 180 výstražných tabulí, informováním ubytovacích kapacit a restauračních zařízení v okolí, účastníků řízení, správců sousedních pozemků (Lesy města Brna, Lesy ČR a další) prostřednictvím internetu a mailové pošty.

 

 

 

Harmonogram jarní letecké aplikace dolomitického vápenného hydrátu:

 

 

 

- 5. února 2008: monitoring sedimentů, kvality vody v nádrži dle rozhodnutí KrÚ JMK

 

 

 

- 18. - 21. února 2008: logistická příprava aplikace (transfer aplikačních letadel, transport vápenného hydrátu, vyrozumění účastníků řízení a oznámení veřejnosti, instalace výstražných cedulí)

 

 

 

- po 21. únoru 2008: letecká aplikace 48 tun dolomitického vápenného hydrátu

 

 

 

- březen 2008: plynulé zvyšování hladiny o cca 4 m, a to na minimální plavební hladinu

 

 

 

Urychlení procesů mineralizace v sedimentech neodstraní veškeré podmínky pro masový rozvoj toxických sinic v nádrži, ale omezí přísun živin pro jejich masový rozvoj alespoň ze sedimentů. Vedle urychlení mineralizace sedimentů v nádrži dojde i ke snížení jejich objemu bez nutnosti jejich transportu mimo nádrž.

 

 

 

Již provedený podrobný monitoring kvality vodního prostředí i sedimentů v listopadu 2007 (před první aplikací), v prosinci 2007 a únoru 2008 průkazně vyloučil jakékoliv negativní ovlivnění vodního prostředí, kvality vody na odtoku z nádrže i kvality sedimentů v nádrži. K vyloučení dopadu aplikace na živočichy byl před první aplikací proveden jejich záchranný transfer (zabezpečen Povodím Moravy, s.p. ve spolupráci s Moravským rybářským svazem v počtu téměř 15 tis. škeblí rybničních).

 

 

 

Vyhodnocení efektu aplikace vápenného hydrátu bude provedeno po dokončení celkového monitoringu v závěru vegetační sezóny roku 2008 a po realizovaném monitoringu v počátku vegetační sezóny (celkem jde o čtyři kontrolní odběry – před první aplikací, před druhou aplikací, na počátku vegetační sezóny a po vegetační sezóně).

Autor: Honza Sadílek | Zveřejněno: 21.2.2008 15:45:52

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně