affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Nominace na Ceny města Brna pro rok 2008

Rada města Brna na své schůzi 25. 11. 2008 doporučila zastupitelstvu udělit Cenu města Brna pro rok 2008 celkem 12 osobnostem. O těchto nominacích bude zastupitelstvo hlasovat na svém zasedání 9. prosince 2008.

V souladu s pravidly pro udílení Ceny města Brna jsou nominováni:

v oblasti technický pokrok:              prof. Ing. František Pochylý, CSc.
v oblasti společenské vědy:            prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc.
v oblasti architektura a urbanismus: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
v oblasti užité umění:                       Milan Michna
v oblasti výtvarné umění:                 Marie Filippovová
v oblasti hudba:                                PhDr. Jaroslav Dostalík
v oblasti literární činnost:                 Zuzana Nováková
v oblasti dramatické umění:            Jiřina Šlezingerová    
v oblasti sport:                                  Josef Masopust
v oblasti žurnalistika a publicistika: Jaromír Nečas   
v oblasti výchova a vzdělávání:       doc. PhDr. Petr Spielmann, dr. h. c.    
v oblasti mezinárodní spolupráce  
města Brna:                                   Dr. Wolfgang Schuster

Ve dvou oblastech - hospodářský rozvoj a přírodní vědy - doporučila rada Zastupitelstvu města Brna Cenu města Brna pro rok 2008 neudělit.


Zdůvodnění návrhů na udělení Ceny města Brna pro rok 2008

Technický pokrok: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Profesor František Pochylý se narodil roku 1942 ve Slavkově u Uherského Hradiště. Vystudoval v Bratislavě, svou odbornou a pedagogickou činnost však spojil s Vysokým učením technickým v Brně. V současné době pracuje jako vedoucí odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana na fakultě strojního inženýrství. Soustředil kolem sebe tým mladých odborníků, kterým se podařilo vybudovat vysoce hodnocené pracoviště. V roce 1999 přišel s převratnou myšlenkou, jejíž realizací vznikl zcela nový typ tzv. vírové turbíny. Ve srovnání s Kaplanovou turbínou má vírová turbína přednost v jednoduchosti a nízké ceně, takže je dostupnější pro malé vodní elektrárny. Její zavádění do praxe významně přispívá k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Dnes vírovou turbínu využívá již několik vodních elektráren, například v Krásněvsi a v Podhradí v okolí Odry. Svými výsledky ve výzkumu dosáhl František Pochylý uznání i v zahraničí. Spolupracuje se světovým výrobcem vodních turbín Voith Siemens v Heidenheimu, pod jeho vedením se také úspěšně rozvíjí brněnská spolupráce s univerzitou v Tokiu. Je autorem 13 patentů, 7 užitných vzorů, mnoha desítek zpráv, článků a přednášek. Za svou práci získal řadu ocenění, z nichž k nejvýznamnějším patří Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy z roku 2003 za návrh vírové turbíny.


Společenské vědy: prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc.

Profesor Ctibor Nečas se narodil roku 1933 v Rakvicích na Břeclavsku. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval obory historie a český jazyk a od roku 1962 působil na zdejší pedagogické fakultě, později i na filozofické fakultě. Vědecký zájem profesora Nečase se soustředil zejména na dějiny Romů a romského holocaustu. Je zakladatelem historického romistického bádání v našich zemích, jako první z českých historiků upozornil na problematiku romských pracovních táborů. Napsal více než 200 romistických prací, z nichž světové uznání mu vynesla zejména monografie Holocaust českých Romů z roku 1999. Velkou zásluhu má Ctibor Nečas také na poli výchovy k tolerantní společnosti, jak na straně majoritního obyvatelstva, tak na straně romské minority. Sbíral vzpomínky romských vězňů z koncentračních táborů, pořádal osvětové semináře, roku 1991 se spolupodílel na založení Muzea romské kultury v Brně. Spolupracoval také při realizaci památníků obětem cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. V roce 2000 umístilo město Brno na jeho podnět v Masné ulici pamětní desku připomínající první hromadný transport Romů z Protektorátu Čechy a Morava do Osvětimi. Profesor Nečas významně přispěl k vzájemné toleranci mezi českým a romským etnikem nejen v Brně, ale v celé republice.


Architektura a urbanismus: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Architekt a urbanista, profesor Vladimír Šlapeta se narodil roku 1947 v Olomouci. Svou celoživotní prací se zasloužil o rehabilitaci a mezinárodní uznání brněnské moderní architektury, a to v nepříznivých podmínkách normalizace sedmdesátých a osmdesátých let. V rámci této iniciativy připravil expozici Brněnští funkcionalisté, kterou představil v roce 1983 s velkým úspěchem ve Finsku a následně v řadě dalších evropských měst. Výstavu doprovodil reprezentačním katalogem, který vyšel ve třech světových jazycích. Jako tvůrce a iniciátor výstav věnovaných brněnskému funkcionalismu je činný dodnes; z posledních počinů vyniká zejména expozice Brněnští židovští architekti, která byla s mimořádným ohlasem instalována v roce 2007 v Haifě. Od roku 2006 působí profesor Šlapeta jako děkan Fakulty architektury VUT v Brně, pod jeho vedením se fakulta pravidelně umisťuje na předních příčkách v hodnocení vysokých škol se stejným zaměřením. Vladimír Šlapeta je členem řady významných domácích i mezinárodních vědeckých institucí a jeho práce byly uveřejněny ve více než 20 jazycích. Přednášel ve většině evropských zemí, Severní a Jižní Americe i v Asii.


Užité umění: Milan Michna

Umělecký kovář Milan Michna se narodil roku 1941 ve Vrbici u Břeclavi. Svou rozsáhlou pětačtyřicetiletou uměleckou dráhu zahájil v roce 1966 založením uměleckokovářské dílny v Brně. Zasloužil se o vzkříšení a udržení tvorby uměleckého kovářství v českých zemích. Ve své tvorbě dosáhl osobitého výrazu a stal se vyhledávaným tvůrcem v oboru. Jeho rozsáhlé dílo čítá stovky výtvarných prací, s nimiž se setkáváme na mnoha místech České republiky i v zahraničí. Velká část tohoto pozoruhodného díla obohacuje a zkrášluje město Brno. Pro Brno vytvářel Milan Michna zejména originální kované artefakty, jako jsou mříže, brány, pylony, reklamní štíty, svítidla či vitráže; tyto realizace se staly trvalou součástí například areálu Staré radnice, Besedního domu, náměstí Svobody, Mahenova divadla či výstaviště. V současné době je Milan Michna předsedou Společenstva uměleckých kovářů Čech, Moravy a Slezska a ve své kovárně v Horních Heršpicích se intenzivně věnuje rovněž činnosti pedagogické. Díky originalitě, charakteristické razantnosti a robustnosti, kráse i funkčnosti zůstává jeho dílo trvalým dokladem velkého talentu i tvůrčího úsilí. Je významným obohacením života, kultury  a moderní tváře města Brna.


Výtvarné umění: Marie Filippovová

Marie Filippovová se narodila roku 1938 v Brně, kde žije a pracuje. V roce 1963 ukončila studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1974-1997 působila pedagogicky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Celé dosavadní dílo Marie Filippovové obohatilo české výtvarné umění v oblasti volné i užité grafiky, kresby, knižní ilustrace, kaligrafie, typografie a plakátu. V poslední době se autorka soustřeďuje na vytváření lavírovaných kreseb barevnou tuší a také instalací, z nichž vystavila např. Dopad vodopádu (2002) či Stélu (2006). Význam a kvalita její práce vysoce překračuje lokální měřítka a nalézá odezvu a ohlasy i v mezinárodním měřítku. Je členkou několika významných výtvarných organizací, např. Spolku českých umělců grafiků Hollar, Sdružení Bienále Brno či Sdružení Q v Brně, v nichž svou vysokou aktivitou přispívá k jejich významné činnosti. Velmi bohatá a úspěšná je účast M. Filippovové na samostatných i kolektivních výstavách v ČR i zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v nejvýznamnějších oficiálních i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.


Hudba: PhDr. Jaroslav Dostalík

Jaroslav Dostalík se narodil roku 1928 v Olomouci, po studiích na brněnské pedagogické fakultě však spojil svůj další život s Brnem. Roku 1956 založil v Brně v Domě pionýrů a mládeže dětský sbor, který se proslavil pod názvem Mladost. Postupně se Mladost zařadila mezi československou špičku a získala ocenění na mezinárodních festivalech ve Švýcarsku, Belgii, Sovětském svazu a jinde. Na sklonku 60. let dokončil Jaroslav Dostalík studium Janáčkovy akademie múzických umění v oboru řízení sboru, krátce nato mu však bylo znemožněno se sborem Mladost pracovat. Při škole umění Jaroslava Kvapila proto založil Dětské sborové studio, avšak i tam mu byla jeho činnost záhy zakázána. Teprve po pádu totality mohl Dětské sborové studio obnovit; pod novým názvem Primavera získal poté tento sbor řadu mezinárodních cen a vystoupil na koncertech v Berlíně, Římě či Vatikánu. Na žádost někdejších členů byla obnovena i činnost původní Mladosti, která dodnes koncertuje pod vedením studentů JAMU. Jaroslav Dostalík se uplatnil i jako skladatel, upravovatel hudby, autor učebnice vícehlasého zpěvu a pedagog. Celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost věnoval zejména brněnským dětem. Byl vyznamenán mimo jiné Cenou Bedřicha Smetany, kterou mu v roce 2004 udělila Unie českých pěveckých sborů.


Literární činnost: Zuzana Nováková

Zuzana Nováková, rozená Renčová, se narodila roku 1943 v Praze. Patří k předním českým literárním autorkám. Vydala přes padesát knižních titulů v širokém žánrovém rozpětí. Jsou mezi nimi básnické sbírky, pohádky, příběhy ze života dětí, básnické prózy i legendy. Ve svých dílech často zachycuje svět prostřednictvím metafor, má vytříbený smysl pro poetickou zkratku, vyniká mimořádným citem pro krásu českého jazyka. Směřuje vždy k obrazu světa s hluboce zakořeněným mravním řádem, který určuje jednání člověka i jeho vztah k hodnotám. Důraz na humanismus je základním bodem celého díla Zuzany Novákové. Básnické sbírky Dvanáct visutých zahrad, Stínání luny či přebásnění Písně písní jsou neokázalým, niterným básnickým krédem. V pohádkách a legendách zachycuje příběhy, v nichž se skutečnost mísí s fantazií a poetickou stylizací. Z množství titulů zmiňme alespoň Čarodějnou knihu, Legendu o princezně Anežce, Kouzelné zrcadlo nebo nedávno vydané verše a legendy Když Panna Maria pro vodu chodila. Po celou dobu tvůrčích aktivit působí Zuzana Nováková v Brně. Její knihy spoluvytvářejí kontext současné české literatury. Jsou hojně překládány do cizích jazyků, mimo jiné do němčiny, francouzštiny, polštiny, italštiny či nizozemštiny. V roce 2006 obdržela Zuzana Nováková prestižní Řád sv. Cyrila a Metoděje.


Dramatické umění: Jiřina Šlezingerová

Jiřina Šlezingerová se narodila roku 1925 v Brně. Již od útlých dětských byla žačkou soukromé baletní školy Iva Váni Psoty. V roce 1939 se stala elévkou baletu tehdejšího brněnského Zemského divadla, od roku 1941 tančila hlavní role v brněnském Německém divadle. Po krátkém působení  v Opavě se vrátila  na brněnskou baletní scénu, kde tančila až do roku 1962. Vytvářela zde velké baletní role světového repertoáru, např. Odilii v Labutím jezeře, vystupovala ovšem i v celé řadě baletů, jejichž hlavní role byly často psány přímo pro ni - nezapomenutelně ztvárnila například Chovanku v Plesu kadetů. V roce 1962 odešla do Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, kde tančila výhradně titulní role. Vystupovala také na scénách v Berlíně, Varšavě, Paříži a v dalších zahraničních divadlech. Po ukončení aktivní činnosti se vrátila do Brna, kde působila jako pedagožka na brněnské konzervatoři a v baletní škole. Jiřina Šlezingerová vynikala vitalitou, technickou precizností a silnou citovostí. Schopnost empatie a dokonalé souznění s hudbou byly charakteristickými rysy jejího vrcholného tanečního umění, které se stalo součástí vynikající tradice brněnského baletního souboru. V roce 2007 byla Jiřina Šlezingerová poctěna Cenou Thálie za celoživotní mistrovství v oboru tance.


Sport: Josef Masopust

Josef Masopust se narodil roku 1931 v  severočeské vesnici Střimice a v současné době žije v Praze. Řadí se k nejlepším českým fotbalovým hráčům a trenérům. K jeho největším sportovním úspěchům patří účast na mistrovství světa v roce 1962, kdy ve finále proti Brazílii vstřelil vedoucí branku a získal také přezdívku „český kavalír". V témže roce byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Evropy a obdržel významnou cenu Zlatý míč. V roce 2001 byl tento „rytíř zeleného trávníku" oceněn v České republice titulem Fotbalista století. Pro Brno je ovšem Josef Masopust především tím, kdo přivedl jako trenér v roce 1978 Zbrojovku k jedinému mistrovskému titulu. Během několikaletého brněnského působení navíc vychoval mnoho výborných fotbalistů, kteří se na profilaci brněnské kopané podílejí i v současnosti. Udělení Ceny města Brna za rok, v němž si připomínáme třicáté výročí triumfu Zbrojovky, je jistě nejen oceněním vkladu Josefa Masopusta do historie brněnského sportu, ale i inspirací pro dny následující. Josef Masopust proslavil Brno jako sportovní trenér a jeho charismatická osobnost má i po třiceti letech pozitivní vliv na sportovní dění ve městě. Sám pan Masopust vzpomíná na své veleúspěšné brněnské působení velmi rád; v květnu letošního roku vzdal celému městu hold, když prohlásil: „Nejkrásnější léta ve fotbale jsem prožil v Brně..."


Žurnalistika a publicistika: Jaromír Nečas

Hudební redaktor, publicista, cimbalista, skladatel, organizátor i pedagog Jaromír Nečas se narodil roku 1922 v Kyjově. Po brněnské konzervatoři studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (a také na univerzitě v Nottinghamu) angličtinu a hudební vědu. Ve 40. a 50. letech ve spolupráci s brněnským ústavem pro lidovou píseň sbíral lidové písně na východní Moravě a ve Slezsku. V roce 1952 nastoupil do Československého rozhlasu v Brně, kde se věnoval malým hudebním žánrům a především folkloru. Studiu vydobyl přední pozici ve folklorním vysílání v České republice, vybudoval rozsáhlý archiv folklorních nahrávek, výrazně formoval Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, spolupracoval s četnými soubory, organizoval folklorní festivaly. Má zásluhu na prosazení mnoha brněnských souborů a zpěváků i z oblasti populární hudby, podílel se na přípravě více než třiceti zvukových nosičů. Proslulé jsou jeho rozhlasové pořady o hudbě i přednášky. Skládal hudbu pro různé soubory i divadla, vyučoval hru na cimbál na LŠU a nauku o lidové písni na brněnské konzervatoři. Cena města Brna je uznáním jeho celoživotního přínosu k popularizaci a dokumentaci moravské hudební kultury.


Výchova a vzdělávání: doc. PhDr. Petr Spielmann, dr. h. c.

Pedagog, muzeolog a historik umění Petr Spielmann se narodil roku 1932 v Ústí nad Labem. Na filozofické fakultě brněnské univerzity vystudoval obor dějiny umění - národopis. Pracoval nejprve jako vedoucí obrazárny Muzea města Brna a v letech 1959-1969 v Národní galerii v Praze, převážně v její sbírce moderního umění. Roku 1969 odešel do západoněmecké Bochumi, kde si jako kurátor a ředitel tamního muzea a spolutvůrce jeho moderní budovy získal velké odborné i společenské renomé. Za svou muzejní práci obdržel státní vyznamenání Spolkové republiky Německo. V letech 1975-1997 přednášel dějiny umění na vysokých školách v Dortmundu a Bochumi. V současnosti žije střídavě v Německu a v Brně. Od roku 2003 působí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde byl jedno funkční období děkanem; dosud přednáší dějiny moderního umění a je školitelem doktorandského studia. Masarykova univerzita v Brně mu roku 2001 udělila čestný doktorát věd o umění a roku 2005 titul docent v oboru dějin umění. Svou odbornou erudici, mimořádný rozhled a humanistické cítění docent Spielmann výrazně uplatňuje ve své pedagogické činnosti při formování nové generace budoucích umělců.


Mezinárodní spolupráce města Brna: Dr. Wolfgang Schuster

Wolfgang Schuster se narodil roku 1949 v Ulmu v Bádensku-Württembersku. Absolvoval studia práv a státovědy na univerzitách v Tübingen, Ženevě, Freiburgu a Stuttgartu a studia řízení veřejné správy a mezinárodní hospodářské politiky v Paříži. V letech 1975-1980 byl členem městské rady města Ulmu a současně pracoval na Státním ministerstvu Bádenska-Württemberska, poté byl vedoucím ředitelem zemského hlavního města Stuttgartu. V letech 1986-1992 zastával funkci starosty města Schwäbisch Gmünd. V roce 1993 se vrátil do Stuttgartu jako člen městské rady zodpovědný za oblast kultury, vzdělávání a sportu. Od  roku 1996 dodnes je primátorem města Stuttgartu. Vedle toho pracuje v mnoha dalších významných funkcích, např. je prezidentem německé sekce Rady obcí a regionů Evropy, viceprezidentem Rady obcí a regionů Evropy v Bruselu, členem Kongresu obcí a regionů Evropy ve Štrasburku a členem výkonného výboru světového svazu Spojených měst a regionálních vlád v Barceloně. Ve všech svých funkcích se Wolfgang Schuster vždy zasazoval o překonávání neblahých důsledků rozdělení Evropy „železnou oponou" a jako primátor města Stuttgartu se velmi výrazně zasloužil o trvalý rozvoj partnerství s městem Brnem. Brno má v osobě primátora Schustera nejen partnera, ale i upřímného přítele, jemuž po zásluze náleží ocenění v podobě Ceny města Brna v kategorii mezinárodní spolupráce.

Autor: | Zveřejněno: 26.11.2008 17:45:08

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně