affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Rekonstrukce Moravského náměstí

Pro lepší informovanost veřejnosti zřídilo město Brno na svých internetových stránkách www.brno.cz informační servis týkající se současné rekonstrukce Moravského náměstí, kde budou občané města mít možnost seznamovat se s postupem oprav. Rekonstrukce Moravského náměstí včetně ulice Běhounské bude dokončena v říjnu 2010 s celkovou investicí 158 mil. Kč (z toho EU 73,3 mil. Kč).

„Troufám si říci, že oprava Moravského náměstí bude mezníkem v novodobé historii města, neboť po dokončení ulice Husovy a následně Moravského náměstí, dostane centrum města zcela novou tvář. Regenerace historického jádra bude poté v druhé, závěrečné, etapě. Každá stavba takového rázu zvyšuje hlučnost, omezuje provoz a způsobuje tu velké, tu menší problémy, proto bych se chtěl již předem za toto omluvit s nadějí, že v příštím roce budeme mít zase o něco krásnější naše město," řekl primátor města Roman Onderka.

Říjen 2009

V měsíci říjnu postupně započaly vlastní stavební práce, kterým předcházel podrobný průzkum území formou kopaných sond a vytyčení podzemních inženýrských sítí. V ulici Běhounské byl přepojen stávající vodovod na provizorní potrubí z důvodu plánovaného provádění kanalizace podzemním způsobem (štolováním). Zároveň probíhaly práce na rekonstrukci kanalizace v prostoru odstaveného parkoviště.

Listopad 2009

V měsíci listopadu byla stavba rozšířena k ulici Brandlově, kde byla přeložena část vodovodu a začaly práce na kanalizaci - odvodnění komunikací včetně protlaku pod kolejovým tělesem tramvaje. Práce na kanalizaci pokračují i v prostoru vjezdu na katastrální úřad.

Paralelně se stavebními pracemi probíhá i čilý archeologický průzkum. V prostoru staveniště byly nalezeny segmenty původních hradeb a mnoho kosterních pozůstatků.

V prostoru staveniště postupují taktéž práce na štole v úseku ulice Solniční - roh Běhounské - průchod směr Janáčkovo divadlo. Tuto samostatnou stavbu provádí investor Brněnské vodárny a kanalizace. V současné době probíhají práce na této štole v prostoru kina Scala a rohu ulice Solniční a Běhounské.

Omezení provozu

Stavební práce s sebou přináší i určitá omezení provozu v tomto prostoru. V rámci možností se stavba snaží co nejméně narušit plynulost provozu a bezpečnost veřejnosti. Za tímto účelem bylo zřízeno oplocení v místech, kde se provádí stavební práce. Toto oplocení zároveň vymezuje koridor pro pěší tak, aby nebyl přerušen provoz ve veřejné i komerční sféře. Jedná se zejména o zpřístupnění Moravské galerie, kostela sv. Tomáše, katastrálního úřadu, kina Scala, Městského soudu v Brně a provozovny v ulici Běhounské.

Rekonstrukce Moravského náměstí včetně ulice Běhounské - informace o rozsahu stavby

Stavba zabírá svojí plochou část Moravského náměstí okolo kostela sv. Tomáše, hraničí s parkovou částí náměstí, ulicí Joštovou, Solniční, Rašínovou a Rooseveltovou, zabíhá i do ulice Běhounské až po Jakubské náměstí a na druhé straně končí u ulice Brandlovy.

Investice řeší komplexní rekonstrukci převážné části Moravského náměstí a ulice Běhounské od přeložek podzemních inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, kabely O2, DPMB) přes úpravu trolejového vedení, veřejného osvětlení a povrchů komunikací až po vegetační úpravy, instalaci mobiliáře a architektonických prvků (objekt s historickou mapou a vodní prvek - alegorie Mírnosti).

Stavbu provádí firma DIS spol. s r.o. na základě proběhlého výběrového řízení s termínem dokončení do 31. 10. 2010. Přípravné práce započaly již v měsíci září vyřízením všech potřebných uzavírek, povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, demontáží stávajícího inventáře, vyklizením parkoviště vedle kostela sv. Tomáše a přípravou zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě.

 

Autor: BrnoInfo.cz | Zveřejněno: 4.12.2009 10:25:06

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně