Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Šicí stroje aneb šaty dělají člověka

Výstava s názvem „Šicí stroje aneb šaty dělají člověka“ byla sestavena v docela krátkém termí-nu od října roku 2006, kdy se změnil výstavní plán Technického muzea v Brně na rok 2007.

Duchovním otcem výstavy je pan Milan Sivera, bývalý zaměstnanec firmy Minerva Boskovice a. s., který spolupracoval na tvorbě výstavy s názvem „Šicí stroje Minerva“ uspořádané v Muzeu Boskovicka v Boskovicích. Vernisáž výstavy proběhla 9. 9. 2006. Zde tato výstava představovala rozsáhlou studii do historie výroby naší nejvýznamnější firmy na výrobu šicích strojů. Kontaktovali jsme pana Mgr. Ondřeje Dostála, ředitele Muzea Boskovicka v Boskovicích a bě-hem krátké doby se domluvili na další spolupráci. Vstřícnost pracovníků muzea v Boskovicích je tedy základním kamenem přípravy výstavy.

Podstatným souborem exponátů jsou sbírkové předměty Muzea Boskovicka doplněné o předmě-ty zapůjčené z Národohospodářské školy v Boskovicích, Národního technického muzea v Praze, firmy Minerva Boskovice a. s., Střední průmyslové školy textilní na Francouzské v Brně, sou-kromého sběratele pana Vetýšky a sbírkové předměty Technického muzea v Brně. Z firmy Minerva Boskovice a. s. to bude pro srovnání s historickými exponáty nejnovější výro-bek průmyslový šicí stroj pro obuv a galanterii, jenž v současné době firma vyváží ponejvíce na trhy v Jižní Americe a Asii. Srovnání bude jistě zajímavé a jde v podstatě o základní muzejní práci – dokumentaci současnosti.

Dalšími exponáty budou interaktivní modely stehů a řez hlavou šicího stroje z Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy z Boskovic, kde si mohou návštěvníci bez možnosti úrazu vyzkoušet ve zkratce technologii šití na stroji. Neméně zajímavými exponáty budou předměty zapůjčené z Národního technického muzea v Praze jako například šicí stroj Kimball Morton v podobě lva z roku 1876, první šicí stroj v Rakousku-Uhersku zn. Wheeler-Wilson dovezený v roce 1862 národním buditele Vojtěchem Náprstkem z Anglie a další. Ze sbírek Technického muzea v Brně to budou šicí stroje Silesia, Minerva A, Minerva Elastic obuvnický, Zetina, Adria, Lada, přenosný Jones a další.

V úvodu bylo řečeno, že základem budou šicí stroje z Muzea Boskovicka v Boskovicích jako správkárenský šicí stroj VZ 53 pro Československou armádu, Minerva C, Minerva S, Minerva EG, Minerva M18, Minerva M232, Minerva M21, Minerva 124, Minerva 126-3. Nejstarším exponátem na výstavě tedy bude šicí stroj Wheeler-Wilson z roku 1862, nejmenším cestovní šicí stroj Pulsar, nejtěžší a zároveň nejnovější průmyslový šicí stroj firmy Dürkopp Adler/Minerva Boskovice. Celkem bude na výstavě prezentováno 35 šicích strojů a mnoho dalších doprovodných materiálů.

Významnou součástí výstavy “Šicí stroje aneb šaty dělají člověka” je spolupráce s Ústavem so-ciální péče pro tělesně postiženou mládež na Kociánce. V rámci praktického vyučování budou žáci učiliště na současných průmyslových šicích strojích předvádět svoji zručnost a dokazovat skutečnost, že šaty opravdu dělají člověka. Další zajímavostí připravenou pro handicapované občany bude instalace vybraných exponátů hapticky přístupných nevidomým a slabozrakým ná-vštěvníkům.

(Technické muzeum v Brně)

Autor: | Zveřejněno: 26.2.2007 21:15:45

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně